wróć
Kategorie obiektów Wartość obiektów
Ilość: 0 
Wartość: 0,00 PLN

URUCHOM PROGRAM
do projektowania wnętrz online

Regulamin

REGULAIN SERWISU CONSILI.eu

Projektuj 3D


§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podmiotem świadczącym usługi w ramach witryny internetowej www.Consili.eu jest firma „EG DESIGN Anna Gruszecka”, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod nr 63484, z głównym zakładem pod adresem: ul. Michała Grażyńskiego 65, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-164-88-69, REGON: 240752694.
 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Rejestracja jest bezpłatna. Dokonać Rejestracji i uzyskać status Użytkownika mogą:
 2. Rejestracja podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. b-d może zostać przeprowadzona jedynie przez osobę uprawnioną do reprezentacji owych podmiotów.
 3. Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, może dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla „Konta osoby prywatnej”, dostępnego na witrynie Consili. W tym celu konieczne jest podanie co najmniej następujących informacji: imię, nazwisko, hasło, adres oraz adres email.
 4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także podmioty wskazane w ust. 1 lit. b-d mogą dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla „Konta firmy”, dostępnego na witrynie Consili. W tym celu konieczne jest podanie co najmniej następujących informacji: imię i nazwisko osoby dokonującej Rejestracji, hasło, firma, adres, adres email oraz nr NIP.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w nim adres email zostanie przesłana wiadomość, zawierająca informacje o czynnościach niezbędnych do potwierdzenia zamiaru dokonania Rejestracji.
 6. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - na warunkach opisanych w Regulaminie.
 7. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Aplikacja oświadcza, że dane podane w trakcie Rejestracji są prawdziwe, a w razie ich późniejszej zmiany - zobowiązuje się do dokonania odpowiedniej aktualizacji. Administrator może żądać od Użytkownika informacji mających na celu weryfikacje danych przechowywanych w ramach Konta, a w razie stwierdzenia iż dane te są nieprawdziwe - usunąć Konto w trybie natychmiastowym.
 9. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania Konta osobom trzecim - z zastrzeżeniem, że Użytkownik Konta firmowego może z niego korzystać za pośrednictwem osób należycie w tym celu umocowanych.
 10. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy swe hasło. W razie ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło.
 11. Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiązków, wynikających z umowy wskazanej w §2 ust. 6, na osoby trzecie.

§3

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji, może korzystać z Aplikacji - jednak z wyłączeniem zapisywania stworzonych projektów. W takiej sytuacji, Użytkownik poprzez uruchomienie Aplikacji akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji i zalogował się w serwisie Consili może korzystać z Aplikacji, w tym także zapisywać gotowe projekty oraz przesyłać je osobom trzecim (Producentom) do realizacji.
 3. Celem uzyskania dostępu do swych projektów i korzystania z wszelkich funkcjonalności serwisu Consili, Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zalogować się na swoje Konto.

§4

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Aplikacji celem stworzenia projektu jest bezpłatne. Administrator może jednak pobierać płatność za usługę polegającą na zapisaniu projektu lub przesłaniu zapisanego projektu osobie trzeciej do realizacji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik zadeklaruje zamiar skorzystania z usługi płatnej, Administrator zobowiązuje się do zapisania jego projektu na swoich serwerach przez okres 90 dni. Jeżeli w tym okresie Użytkownik dokona zapłaty, Administrator niezwłocznie wykona płatną usługę. W przeciwnym razie, projekt zostanie usunięty.
 3. Płatność za usługi wskazane w ust. 3 powyżej może być dokonywana w formie przelewu lub też za pośrednictwem wpłat on-line obsługiwanych przez system www.dotpay.pl Wyboru sposobu płatności dokonuje Użytkownik.
 4. Administrator zobowiązuje się na żądanie Użytkownika sporządzić odpowiedni rachunek lub fakturę VAT, a także przesłać je na adres wskazany w Koncie w terminie 7 dni od dokonania zapłaty.

§5

APLIKACJA i PROJEKTY

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi projektowanie w przestrzeni wnętrza3D za pomocą obiektów 3D definiowanych przez Administratora, jak i obiektów 3D tworzonych przez Użytkownika.
 2. Projekty Użytkownika powiązane są z jego Kontem. Użytkownik może zapisywać gotowe projekty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Obiekty 3D, definiowane przez Administratora, mogą stanowić odwzorowanie przedmiotów (mebli itd.) wytwarzanych lub rozpowszechnianych przez osoby trzecie (Producentów). W takim przypadku, Administrator informuje o owej okoliczności w opisie obiektu.
 4. Na żądanie Użytkownika, Administrator może przesłać Producentom wskazanym przez Użytkownika listę obiektów, objętych danym projektem celem ich realizacji - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Administrator nie pełni jednak roli przedstawiciela Producenta, a jego zobowiązanie ogranicza się do prawidłowego przesłania ww. informacji. Wszelkie kwestie, związane z faktyczną realizacją obiektów (w tym zwłaszcza: cenę i termin wykonania) Użytkownik powinien uzgodnić z Producentem lub dystrybutorem w ramach odrębnej umowy - za której zawarcie lub prawidłowe wykonanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności
 5. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań celem zapewnienia nieprzerwanej działalności serwisu Consili i dostępności Aplikacji. Tym niemniej, Administrator nie gwarantuje dostępu do Aplikacji w każdym momencie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania oprogramowania lub sprzętu Użytkownika. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji - w zakresie prawem dopuszczalnym (do granic winy umyślnej).
 7. Wszelkie czynności związane z wywiązaniem się z transakcji zamówionych produktów oraz związaną z tym wysyłką, jest odpowiedzialny podmiot sprzedający dany produkt (producent/dystrybutor)
 8. Administrator ma prawo do wglądu do projektów tworzonych przez Użytkownika w celu np. poprawnego wywiązania się ze złożonego zapytania o towar typu "meble na wymiar" lub w innych zasadnych celach

§6

REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowego wykonania obowiązków przez Administratora, Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności powiadomić o tym Administratora pocztą elektroniczną na adres consili@consili.pl
 2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności opis problemu lub nieprawidłowości w działaniu Aplikacji. W razie potrzeby, Administrator może prosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji.
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń dokonanych zgodnie z ust. 1 w terminie 14 dni od ich otrzymania. Termin ten nie biegnie w okresie oczekiwania na informacje, o których mowa w ust. 2.

§7

DANE OSOBOWE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy z Użytkownikiem, a także niniejszego Regulaminu. To samo odnosi się do danych osobowych, udostępnianych Administratorowi przez Użytkownika w wyniku korzystania z Konta, w tym też w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem serwisu Consili.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej drogę elektroniczną.
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Administratorowi celem świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Consili.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swych danych osobowych, a także do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych - w przypadkach prawem przewidzianych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa lub niniejszego Regulaminu.

§8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu Consili lub Aplikacji nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do jakiegokolwiek elementu serwisu Consili, w tym zwłaszcza do Aplikacji i dostępnych w jej ramach obiektów 3D, zdefiniowanych przez Administratora.
 2. W przypadku, gdy projekt lub obiekt stworzony przez Użytkownika za pomocą Aplikacji stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z owego utworu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza do przechowywania projektu w ramach serwisu Consili i udostępniania go za pośrednictwem Konta.
 3. Licencja wskazana w ust. 2 obejmuje także korzystanie z projektów celem promocji serwisu Consili, w tym w ramach prezentacji, reklam itd.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać w ramach serwisu Consili z projektów, do których prawa przysługują osobom trzecim. Jeżeli w związku z działaniami Użytkownika dojdzie do naruszenia wspomnianych praw przez Administratora, Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelką szkodę poniesioną w związku z tym przez Administratora oraz do podjęcia działań mających na celu uchylenie jego odpowiedzialności lub ułatwienie obrony przez roszczeniami osoby trzeciej.

§9

ROZWIAZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę wskazaną w §2 ust. 6 poprzez wysłanie Administratorowi odpowiedniego oświadczenia na adres email consili@consili.eu Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia oświadczenia przez Użytkownika. Postanowienia §2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Administrator może rozwiązać umowę wskazaną w §2 ust. 6, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu, Administrator prześle Użytkownikowi odpowiednie oświadczenie na adres email przechowywany w ramach Konta. Za ważne przyczyny uważa się przy tym w szczególności: a) powstanie uzasadnionego podejrzenia, że dostęp do Konta uzyskały osoby niepowołane, b) naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub c) zakończenie działalności serwisu Consili.
 3. Rozwiązanie umowy wskazanej w §2 ust. 6 jest równoznaczne z usunięciem Konta, a także połączonych z nim projektów.
 4. W przypadku, gdy do rozwiązania umowy, o której mowa w §2 ust. 6 dojdzie w związku z okolicznościami po stronie Użytkownika, a Użytkownik następnie podejmie kolejną próbę Rejestracji, Administrator może odmówić zawarcia nowej umowy lub też zawartą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym - w terminie 14 dni od dowiedzenia się o tożsamości Użytkownika.

§10

ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Koncie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Consili.eu
 3. o którym mowa w ust. 1, chyba że Administrator wyznaczy termin dłuższy.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, może o tym niezwłocznie poinformować Administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres consili@consili.eu Brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy, o której mowa w §2 ust. 6 i usunięciem Konta.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z działalnością serwisu Consili, w tym zwłaszcza wynikających z niniejszego Regulaminu, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstały w związku z postanowieniami Regulaminu powinny być, w miarę możliwości, rozwiązywane polubownie. W razie braku takiej możliwości, spory będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny w Bielsku- Białej.
Promocje / Bestsellery / Nowości
Producenci w Projektuj3D

Aby uruchomić program Consili Projektuj3D musisz użyć przeglądarki Internet Explorer
lub zainstalować dodatek IE Tab.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Firma EG Design ul. Grażyńskiego 65 Bielsko-Biała realizuje projekt pt. E-projekt sposobem na realizację własnych planów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1
Innowacyjna GospodarkaPARPUE